ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ದೂರವಾಣಿ : 08262-235262

E-mail: deo.cmagalur@gmail.com